Nieuwe verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe verzuim-ontzorgverzekering voor het MKB. Het doel van deze verzekering is om de (MKB-) werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen in hun re-integratieverplichtingen. 

Duidelijkheid voor werkgever én werknemer
Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt.

Met een volledig pakket aan re-integratiedienstverlening, inclusief Poortwachtergarantie, weet de werkgever waar hij aan toe is en krijgt hij deskundige ondersteuning. Ook is de premiestijging door incidenteel langdurig verzuim binnen de verzuim-ontzorgverzekering gemaximeerd. 

De ‘ontzorgverzekering’ komt voort uit een Convenant tussen Het Ministerie van Sociale Zaken in Werkgelegenheid (SZW), MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Dit is een onderdeel van het gesloten akkoord over loondoorbetaling tussen SZW en MKB Nederland.

Wat is de discussie over loondoorbetaling? 
- Werkgevers zijn al lang ontevreden over de lange termijn van de loondoorbetaling- en re-integratieverplichting in Nederland;
- In het Regeerakkoord is daarom voorgesteld het tweede jaar loondoorbetaling publiek te maken met een collectieve, uniforme premie.
Alle partijen waren het er over eens dat dit de re-integratie van zieke werknemers zou belemmeren en zou leiden tot hogere werkgeverslasten. Reden genoeg om terug te gaan naar de tekentafel en tot een nieuw akkoord te komen. 

Wat betekent het nieuwe akkoord voor werkgevers en werknemers?
- Met het nieuwe akkoord blijft de loondoorbetalingsverplichting twee jaar, waardoor voor bedrijven de prikkel aanwezig blijft om te investeren in preventie en re-integratie; 
- MKB-werkgevers ontvangen van de overheid een financiële ondersteuning voor de verzekeringskosten van het tweede jaar loondoorbetaling;
- Werkgevers die de adviezen van de bedrijfsarts opvolgen kunnen geen loonsanctie meer krijgen; 
- Door (het financieren van) pilots wil de overheid de effectiviteit van re-integratie tweede spoor (dit betreft de re-integratie bij een andere werkgever) verbeteren;
- Werknemers krijgen meer regie door het opstellen van een eigen re-integratieplan;
- Er is een Convenant gesloten om een nieuwe verzekering te ontwikkelen voor het MKB die beter aansluit bij hun behoeften. In het Convenant is vastgelegd dat verzekeraars vanaf 1 januari 2020 een ‘ontzorgverzekering’ aanbieden;
- De ambitie van de overheid is om me t nieuwe akkoord loondoorbetaling eenvoudiger, effectiever en goedkoper te maken. 

Verzuim-ontzorgverzekering vanaf 1 januari 2020
Juist nu het verzuim toeneemt is het belangrijk om te blijven investeren in preventie en re-integratie. Onze verwachting is dat alle verzuimverzekeraars een dergelijke verzuimverzekering gaan aanbieden per 1 januari 2020. Verzekeraars zijn overigens vrij om de premie zelf vast te stellen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk het nieuwsoverzicht